2 de novembre de 2010

L'aprenentatge integrat de llengües des de totes les àrees a partir de la tipologia textual i mitjançant el treball cooperatiu


Centre:Escola Prat de la Manta
Població:L'Hospitalet de Llobregat
Nivell educatiu:Educació Primària

Descripció:

BONA PRÀCTICA: Donen un tractament unificat a la llengua catalana i a la llengua castellana, partint d’un treball centrat en les tipologies textuals i tenint presents les estructures comunes d’ambdues llengües, així com les vinculacions amb l’anglès com a tercera llengua. Parteixen de la base que totes les àrees són camps d’aprenentatge de les llengües i, per tant, tenen presents els elements lingüístics —potenciant el treball de l’expressió escrita per sobre dels aspectes teòrics— en el desenvolupament de les unitats didàctiques de cadascuna de les àrees. Per tal d’atendre la diversitat, organitzen l’aula a partir de grups de treball cooperatius que faciliten disposar d’una estructura d’aula flexible que permet nivells de treball diferents i complementaris. Intenten garantir la intervenció de dos mestres a l’aula en el major nombre de sessions possibles, aquesta organització ens és possible dur-la a terme perquè incorporem la tutora de l’Aula d’acollida en l’estructura de l’equip docent d’aula ordinària.

L'aprenentatge integrat de llengües des de totes les àrees a partir de la tipologia textual i mitjançant el...