25 de maig de 2010

Drets humans

El llibre té com a objectiu promoure entre l'alumnat la pau i els drets humans, fomentar els valors de la convivència i la democràcia. Proposa una metodologia que facilita el treball dialògic i l'esperit crític i analí­tic, i aporta un ampli ventall de recursos materials per treballar els continguts: audiovisuals, música, literatura, pintura, dades estadístiques, etc.

Grup IREF [et al.]. Pensar els drets humans. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2010 (Apunts de Pau i Drets Humans; 2).

Drets Humans