11 de gener de 2010

QUÈ ÉS UN TREBALL PER PROJECTES?

En l'actualitat els centres educatius no són la font principal d'informació per als infants, adolescents i joves. Són molt poques les dades que els oferim com a innovadores, perquè l'alumnat ja ha estat bombardejat per una informació que ni tan sols busca, en un format molt més atractiu i fora de les aules.

Cal, doncs, que l‘educació que fem als centres incideixin sobre la capacitat d‘organitzar, interpretar i donar sentit a aquesta informació. L‘escola o l’institut ha d‘oferir les estratègies per desenvolupar unes capacitats que permetin una assimilació crítica.

El sistema educatiu no pot atendre totes aquestes necessitats que ni tan sols sabem quines seran. El que ha de fer és formar els futurs ciutadans i ciutadanes perquè es converteixin en aprenents més flexibles, eficaços i autònoms, dotant-los de capacitat d‘aprenentatge, i no només de coneixements i sabers.

El treball per projectes es defineix com una opció metodològica de les unitats temàtiques de treball, que permet organitzar les situacions d’ensenyament-aprenentatge des d’una perspectiva significativa, centrat en les pròpies motivacions dels alumnes, on ells mateixos es qüestionen un tema d’estudi, fan una recerca d’informació ( llibres, revistes, enciclopèdies, internet...), reelaboren aquesta informació i la sistematitzen, li otorgen significat.
.
En la major part dels casos, el tema del projecte el trien els mateixos alumnes. Un cop triat, es plantegen que saben sobre aquell tema i que voldrien saber, i organitzats en petits grups, cerquen informació fins poder arribar a respondre els seus interrogants.PER QUÈ EL TREBALL PER PROJECTES?
ARGUMENTS QUE JUSTIFIQUEN EL TREBALL PER PROJECTES

No hi ha un únic motiu ni una llista homogènia.

ESTUDIANTS: Presenta el currículum amb sentit i significat

- Ens porta a la perspectiva de l’alumnat: molt docents ho justifiquen per l’alt nivell de motivació i participació dels alumnes. Preocupacions dels nens que s’involucren de manera activa en la planificació, presentació i avaluació d’una experiència. Aprenen a DECIDIR

- Es posen en funcionament estratègies cognitives complexes: planificar, consultar, deliberar, concloure, informar... integrar la reflexió i l’acció com un procés compartit. L’alumnat desenvolupa les seves pròpies idees.

- Coneixement relacionats amb situacions concretes i reconegudes pels nens. L’aprenentatge no acaba a l’aula.

- Aprenentatge com desenvolupament afectiu, capacitat de compromís i progrés en el judici autònom i responsable. Aprendre és també créixer en sentiments i responsabilitats.

CURRÍCULUM INTEGRAT

- Plantejament curricular alternatiu a la fragmentació en assignatures. Continguts sense relació davant de coneixements o temes que estiguin vinculats amb el mon experimental de l’alumnat i que permetin comprendre, explicar i intervenir en la realitat.

RECURSOS

- A partir del treball per projectes es surt de la disciplina del llibre de text o altres materials tancats.
- Abordar temàtiques obertes i actuals requerix la presència de diferents fonts d’informació que assegurin una diversitat suficient i plural de dades.
- Això amb el llibre de text és impossible. Un únic recurs limita la possibilitat d’experiència, simplifica la comprensió i dificultat la integració dels aprenentatges.

CONTEXT

- S’integra l’entorn a l’experiència escolar.
- Es veu l’entorn com un escenari en el que s’ha d’intervenir per millorar.
- Es té en compte la cultura immediata per promoure el seu anàlisi crític per millorar-lo.

- La família és un entorn educatiu que s’ha d’implicar a l’ensenyament. Els pares han de participar activament.
- Hi ha d’haver una correlació dels aprenentatges en tots els contextos de l’alumne: escolar i domèstic.
- Els coneixements han de ser efectius en situacions variades.

DIVERSITAT

- Hi ha d’haver un compromís amb el desenvolupament de la justícia social i la democràcia.
- Facilita la integració de la diversitat personal i cultural que trobem a les aules.
- S’ofereix una gama amplia d’oportunitats d’aprenentatge i es propicia l’exploració d’assumptes relacionat amb les experiències quotidianes de l’alumnat.
- Això promou la inclusió d’altres perspectives culturals així com l’ús de variats estils personals d’aprenentatges.
- Ens apartem de la resposta tancada i homogènia, és un model on poden conviure diferents nivells de desenvolupament sense que ningú es senti marginat o exclòs.


DEMOCRÀCIA

- Promou i es compromet amb la democràcia en diferents nivells:
1. A l’aula: participació, deliberació compartida, col•laboració heterogènia, inclusió de la diversitat...
2. En el currículum: selecció cultural i diversa i representativa de tots.
3. En la gestió del centre: participació de la comunitat i dels diferents sectors.


DOCENTS

- Promou el desenvolupament i la capacitació professional.
- Hi ha autonomia professional, es trenca amb la dependència des experts i materials que produeixen coneixements elaborats per a consumir.
- Aquesta metodologia implica que el treball compartit sigui gairebé imprescindible. Així, participar en un projecta de treball fomenta la relació entre els docents.
- S’enfoca l’ensenyament com una tasca cooperativa.
- Formació pels mestres ja que els condueix a la necessitat d’actuar i decidir intel•lectualment davant de múltiples dilemes pràctics i teòrics. D’aquesta manera es va renovant i transformant la intervenció.


TEORIA/PRÀCTICA

- Aprendre investigant.
- Des de la pràctica es consolida el coneixement.
Desenvolupament del currículum a través dels projectes
Proposta de caràcter global

- Introduir mesures innovadores no només de caràcter metodològic sinó també curriculars, organitzatives, docents...

Procés organitzat i articulat de forma flexible.
- No hi ha un únic model ni estratègia definitiva pel seu plantejament i posada en acció, però això no vol dir que tot sigui improvisat.
- S’ha d’organitzar amb hipòtesis de treball i aquesta organització ha de tenir flexibilitat.
- Es va moldejant.
- S’estableix un marc de referència (no seqüència de passos fixa) que orienta l’activitat sense tancar-la.

S’articula en torn a una temàtica
- La temàtica es va concretant fins que es defineix amb precisió perquè resulti específica i comprensible per a tot.
- Decisió de tots.
- Per acordar l’objecte d’estudi s’han d’implicar tots els participants, constituint un procés dialogat en el que el protagonisme es comparteixi. Encara que en cada cas el grau de decisió serà més o menys compartit.

Estructura integrada dels continguts
- No significa incloure necessariament totes les assignatures (enfocament totalitzador). És igual d’artificial incloure-les totes com dividir els continguts per disciplines.

Temes rellevants i pertinents
- Proposta atractiva per els que aprenen, que despertin interès i promoguin preguntes a les que se’ls hi vol donar algun tipus de resposta.
- Pedagògicament vàlida: assumpte socialment rellevant i que permeti tractar els continguts i competències bàsiques del currículum escolar d’una manera transdisciplinar.

Diferents formes de treballar els coneixements
- Equilibri entre la dimensió personal i el desenvolupament en equip.
- Pluralitat de recursos i mitjans
- Varietat d’experiències i activitats
- Diferents modalitats de suport segons les necessitats i característiques dels alumnes de l’aula...

Elaborar respostes argumentades
- Basant-se en l’ús significatiu dels diferents coneixements tractats al llarg del projecte.

Organització de l’aula que afavoreixin les interaccions.
- Espai compartit i construït amb la responsabilitat de tots.
- Relacions i clima de respecte i acceptació.

Atenció a la diversitat
- Respecte a: característiques individuals, marcs i representacions culturals dels diferents grups ètnics, nivells econòmics i socials.
- Model satisfactori per la inclusió de les diferències des de posicions de justícia i respecte.

L’avaluació com a instrument formatiu:
- L’avaluació regula i es fa durant el procés.
- Valora: - Les produccions confeccionades.
- Les exposicions presentades.
- Els processos seguits.
- Els criteris d’avaluació sempre son determinats i coneguts i acceptats per tots els participants.

 No totes les activitats que es denominen projectes coincideixen amb aquest model.
QUIN ÉS L’OBJECTIU?
L’objectiu principal del treball per projectes és ensenyar a pensar i fomentar l’aprendre a aprendre, i com a mestres, si volem que els alumnes siguin capaços d’organitzar el nou coneixement i construir nous conceptes, cal ajudar-los a establir relacions entre els continguts d’aprenentatge i potenciar la seva autonomia activant estratègies d’organització del coneixement centrades en el tractament de la informació.

És al llarg del desenvolupament de tot el projecte que l’alumne pot incorporar aquestes estratègies per resoldre els problemes que genera la diversitat de situacions d’aprenentatge on ha de manejar informació (cercar, organitzar, difondre...) referent al tema de treball pactat.
Aquesta seqüència d’accions orientades a aconseguir que es relacionin els nous continguts d’aprenentatge amb els coneixements previs permet crear consciència d’aprenentatge i afavoreix la memòria comprensiva. Els alumnes es fan conscients de les seves possibilitats, desenvolupen activitats i destreses per conèixer formes d’aprendre, són capaços d’elaborar i planificar estratègies per resoldre problemes, aprenen a interaccionar amb la informació, potencien l’autonomia de pensament; en definitiva, els projectes els ajuda a aprendre a aprendre.COM A MESTRES
A més a més d’ajudar als alumnes a establir relacions entre els continguts d’aprenentatge, el mestre també ha de ser un creador de contextos significatius i comunicatius que permetin diàlegs constructius, negociació de significats i pluralitat d’interaccions.
És molt important que es provoquin situacions d’aprenentatge d'ús i funcionals que fomentin l’aprenentatge cooperatiu.
Els alumnes han d’estar vinculats per un mateix objectiu on la base del treball és la col•laboració i l’ajuda entre ells.
Tot aquest plantejament passa per l’actitud reflexiva i investigadora del mestre


FASES DEL PROJECTE

1) identificació de la temàtica i contacte inicial

- discussió oberta amb diferents possibilitats temàtiques.
- Deliberar i consensuar un tema representatiu per a tots.
- Activitats per presentar i elaborar una visió global del tema.
- Es busca l’interès i la motivació.

2) Exploració inicial i definició de l’objecte d’estudi.

- Recollir les idees prèvies dels alumnes (conceptes, experiències, hàbits...)
- Discussió de forma col•lectiva: varies interpretacions i obert a exploració.
- Es concreta l’objecte d’estudi i primera revisió (preguntes i interrogants)
- Els nens cerquen informació.
- Es concreta en un mural

3) Pla de treball: deliberació i presentació

- A partir de les preguntes, es presenta la seqüència d’activitats per donar resposta.
- Que els alumnes participin, cada cop amb més protagonisme.
- Es presenten i debaten els criteris d’avaluació, i el que volem assolir en cada activitat.

(promou la consciència d’aprenentatge)

4) Desenvolupament del pla de treball

- Activitats (cerca d’informació i primeres produccions)
- El mestre regula el procés i dóna suport a l’activitat.
- Les aportacions s’incorporen com a resposta col•lectiva a les preguntes.

5) Síntesi i avaluació

- Al final es presenten totes les produccions.
- S’expliquen les conclusions de forma pública.
- Diferents recursos (digitals, murals, gràfics...)
- Es mostren possibilitats d’aplicació dels coneixements en l’entorn.
- Reconstrucció del procés.
- Es divulguen les dades més rellevants a la comunitat educativa i si es pot a l’exterior.

Important: INTERÈS PERSONAL, RELLEVANCIA SOCIAL I PERTINENCIA CURRICULAR